• امروز جمعه پانزدهم فروردین 1399 

ردیف

مزایده/مناقصه

شهرستان/بخش

شرح مختصر

مهلت شرکت

وضعیت

فعال/غیرفعال

ورود به صفحه مزایده مناقصه

۱

مزایده

ناحیه یک

واحد تجاری

۱۳۹۸/11/13

غیرفعال

ورود

۲

مزایده

اردستان

سهم آب قنات

۱۳۹۸/11/24

غیرفعال

ورود

۳

مناقصه

اداره کل اوقاف استان اصفهان

طراحی و تامین نیروگاه های خورشیدی

1398/12/24

فعال

ورود

۴

مزایده

اداره کل اوقاف استان اصفهان

مغازه

1398/12/19

فعال

ورود

۵۶۷۸۹۱۰