• امروز چهارشنبه بیستم آذر 1398 

ردیف

مزایده/مناقصه

شهرستان/بخش

شرح مختصر

مهلت شرکت

وضعیت

فعال/غیرفعال

ورود به صفحه مزایده مناقصه

1

مزایده

نائین

یک باب زائر سرا

1398/05/06

غیرفعال

ورود

2

مزایده

جلگه و جرقویه

یک قطعه زمین کشاورزی

1398/05/03

غیرفعال

ورود

۳

مزایده

اصفهان ناحیه ۱

چند باب تجاری

1398/05/14

غیرفعال

ورود

4

مزایده

نائین

کاروانسرا

1398/05/31

غیرفعال

ورود

5

مزایده

کاشان

کاروانسرا

1398/07/10

غیر فعال

ورود

6

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

7

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

8

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

9

مزایده

شاهین شهر

زیرزمین

1398/05/05

غیرفعال

ورود

10

مزایده

شاهین شهر

آپارتمان خدماتی

1398/05/28

غیرفعال

ورود

11

مزایده

آران و بیدگل

کاروانسرا

1398/06/14

غیرفعال

ورود

12

مزایده

شاهین شهر

آپارتمان خدماتی

1398/05/28

غیرفعال

ورود

13

مزایده

شاهین شهر

آپارتمان خدماتی

1398/05/28

غیرفعال

ورود

14

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/28

غیرفعال

ورود

15

مزایده

اصفهان ناحیه 1

خدماتی، آموزشی

1398/06/25

غیرفعال

ورود

16

مزایده

نطنز

کوشک تاریخی

1398/07/10

غیرفعال

ورود

17

مزایده

اصفهان ناحیه2

درمانگاه

1398/07/10

غیرفعال

ورود

18

مزایده

اصفهان ناحیه1

تجاری آموزشی

1398/07/28

غیر فعال

 ورود
19

مزایده

اصفهان ناحیه 1

تجاری آموزشی

1398/09/17

فعال

ورود