• امروز سه شنبه یکم بهمن 1398 

ردیف

مزایده/مناقصه

شهرستان/بخش

شرح مختصر

مهلت شرکت

وضعیت

فعال/غیرفعال

ورود به صفحه مزایده مناقصه

۱

مزایده

ناحیه یک

واحد تجاری

۱۳۹۸/11/13

فعال

ورود

۲

مزایده

اردستان

سهم آب قنات

۱۳۹۸/11/24

فعال

ورود

۳۴۵۶۷۸۹۱۰