• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

جدول مزایده ها

صفحه ی اصلی / جدول مزایده ها

ردیف

مزایده/مناقصه

شهرستان/بخش

شرح مختصر

مهلت شرکت

وضعیت

فعال/غیرفعال

ورود به صفحه مزایده مناقصه

۱

مزایده

ناحیه یک

واحد تجاری

۱۳۹۸/11/13

غیرفعال

ورود

۲

مزایده

اردستان

سهم آب قنات

۱۳۹۸/11/24

غیرفعال

ورود

۳

مناقصه

اداره کل اوقاف استان اصفهان

طراحی و تامین نیروگاه های خورشیدی

1398/12/24

غیرفعال

ورود

۴

مزایده

اداره کل اوقاف استان اصفهان

مغازه

1398/12/19

غیرفعال

ورود

۵

مناقصه

گلپایگان

مرمت گنبد امامزاده هفده تن

1399/02/25

غیرفعال

ورود

۶

مزایده

بادرود

فروش اقلام مازاد امامزاده آقاعلی عباس

1399/02/29

غیرفعال

ورود

۷

مزایده

نائین

27 باب مغازه از امامزاده شاه سید علی(ع)

1399/03/29

غیرفعال

0884455.jpg

۸

مزایده

خمینی شهر

فروش اقلام مازاد امامزاده سید محمد(ع) خمینی شهر

1399/02/31

غیرفعال

ورود

۹

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چند باب مغازه و انبار و...

1399/03/18

غیرفعال

ورود

۱۰

مزایده

خوانسار

چند باب مغازه

1399/03/29

غیرفعال

ورود

11

مزایده

ناحیه دو

چند باب واحد تجاری

1399/03/25

غیرفعال

ورود

12

مزایده

خمینی شهر

یک باب مغازه

1399/05/04

غیرفعال

ورود

13

مزایده

جلگه و جرقویه

آهن آلات

1399/05/15

غیرفعال

ورود

14

مزایده

اداره کل اوقاف استان اصفهان

یک باب مغازه

1399/05/23

غیرفعال

ورود

15

مزایده

ناحیه یک

چند باب واحد مسکونی تجاری

1399/05/26

غیرفعال

ورود

16

مزایده نوبت دوم

خوانسار

یکباب واحد تجاری

1399/05/26

غیرفعال

ورود

17

مزایده

خوانسار

یکباب واحد انباری

1399/05/26

غیرفعال

ورود

18

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چند باب تجاری

1399/05/26

غیرفعال

ورود

19

مزایده

لنجان

دو باب مغازه تجاری

1399/06/19

غیرفعال

ورود

20

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چندباب واحد تجاری

1399/07/06

غیرفعال

ورود

21

مزایده

شاهین شهر

چندباب واحد تجاری

1399/07/09

غیرفعال

ورود

22

مزایده

جلگه و جرقویه

یک وسیله کامیون

1399/06/22

غیرفعال

ورود

23

مزایده

شهرضا نوبت اول

چندباب مغازه تجاری

1399/07/20

غیرفعال

ورود

24

مزایده

شهرضا نوبت دوم

پارکینگ

1399/07/20

غیرفعال

ورود

25

مزایده

خوانسار

واحد تجاری و خدماتی

1399/07/30

غیرفعال

ورود

26

مزایده

اردستان

ششدانگ مزرعه

1399/08/07

غیرفعال

ورود

27

مزایده

شاهین شهر

یکباب دفتر کار

1399/08/11

غیرفعال

ورود

28

مزایده

جلگه و جرقویه

زمین کشاورزی

1399/08/10

غیرفعال

ورود

29

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چندباب واحد تجاری و مسکونی

1399/08/11

غیرفعال

ورود

30

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چندباب مغازه تجاری

1399/08/25

غیرفعال

ورود

31

مزایده

اداره کل اوقاف

یک باب مغازه

1399/08/21

غیرفعال

ورود

32

مزایده

شهرضا

یکباب منزل، چاه آب و زمین مزروعی

1399/09/09

غیرفعال

ورود

33

مزایده

شهرضا

یک باب مغازه و چاه آب

1399/09/09

غیرفعال

ورود

32

مزایده

شهرضا

یکباب منزل مسکونی، چاه آب و زمین مزروعی

1399/10/21

غیرفعال

ورود

33

مزایده نوبت دوم

شهرضا

یک باب زمین مزروعی و پارکینگ

1399/10/21

غیرفعال

ورود

34

مزایده

ناحیه دو

چندباب واحد تجاری و مسکونی

1399/10/21

غیرفعال

ورود

35

مزایده

شاهین شهر

واحد تجاری

1399/11/05

غیرفعال

ورود

36

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجدالکریم

1399/11/16

غیرفعال

ورود

37

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجدالهادی

1399/11/16

غیرفعال

ورود

38

مزایده

شاهین شهر

یک واحد آپارتمانی موقوفه مسجد قائم

1399/11/16

غیرفعال

ورود

39

مزایده

شاهین شهر

یک واحد آپارتمان خدماتی موقوفه مسجد قائم

1399/11/29

غیرفعال

ورود

40

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چندباب واحد تجاری و زراعی

1399/12/03

غیرفعال

ورود

41

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه تجاری

1399/12/03

غیرفعال

ورود

42

مزایده

شاهین شهر

یک واحد آپارتمان خدماتی

1399/12/03

غیرفعال

ورود

43

مزایده

شاهین شهر

یک باب زیرزمین از موقوفه امام حسین

1399/12/20

غیرفعال

ورود

44

مزایده

شاهین شهر

یک باب زیرزمین از موقوفه امام اهلبیت(ع)

1399/12/20

غیرفعال

ورود

45

مزایده

فریدن

چهارباب مغازه در شهرستان فریدن

1399/12/24

غیرفعال

ورود

46

مزایده

ناحیه دو اصفهان

دوباب واحد اداری و انباری

1399/12/26

غیرفعال

ورود

47

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه از موقوفه اهلبیت(ع)

1400/01/05

غیرفعال

ورود

48

مزایده

شهرضا

یکباب مغازه و دوباب منزل مسکونی

1399/12/25

غیرفعال

ورود

49

مزایده

شهرضا

قطعه زمین و سهم آب

1399/12/25

غیرفعال

ورود

50

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجد امام حسین

1400/02/05

غیرفعال

ورود

51

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجد قائمیه18 متری

1400/02/05

غیرفعال

ورود

52

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجد قائمیه21 متری

1400/02/05

غیرفعال

ورود

53

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجدالکریم

1400/02/05

غیرفعال

ورود

54

مزایده

شهرضا

یک ملک مزروعی موقوفه باشیارا

1400/02/26

غیرفعال

ورود

55

مزایده

شهرضا

ساختمان تجاری - اداری - باغ

1400/02/26

غیرفعال

ورود

56

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفه مسجد قائمیه

1400/02/26

غیرفعال

ورود

57

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه از موقوفه اهل بیت

1400/02/26

غیرفعال

ورود

58

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه از رقبات مسجد امام هادی(ع) شاهین شهر

1400/03/27

غیرفعال

ورود

59

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه مسجد قائمیه شهر گرگاب

1400/03/27

غیرفعال

ورود

60

مزایده

کوهپایه

یکباب مغازه متعلق به مسجد ولی عصر کوهپایه

1400/04/03

غیرفعال

ورود

61

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چند باب واحد تجاری و مسکونی

1400/04/20

غیرفعال

ورود

62

مزایده

شاهین شهر

مغازه از رقبات موقوفه مسجدالکریم

1400/04/08

غیرفعال

ورود

63

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چند باب واحد تجاری

1400/04/20

غیرفعال

ورود

64

مزایده

لنجان

دوباب مغازه در فولاد شهر

1400/04/26

غیرفعال

ورود

65

مزایده

لنجان

دوباب مغازه در زرین شهر

1400/04/26

غیرفعال

ورود

66

مزایده

لنجان

یک باب مغازه در باغبهادران

1400/04/26

غیرفعال

ورود

67

مزایده

لنجان

دوباب مغازه در زرین شهر 2

1400/04/26

غیرفعال

ورود

68

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه موقوفات مسجدالکریم

1400/05/02

غیرفعال

ورود

69

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه تجاری رقبات مسجد جامع گرگاب

1400/05/25

غیرفعال

ورود

70

مزایده

شاهین شهر

نوبت دوم مزایده موقوفه مسجدالکریم شاهین شهر

1400/05/21

غیرفعال

ورود

71

مزایده

شاهین شهر

موقوفه مسجد ابوالفضل شاهین شهر

1400/05/21

غیرفعال

ورود

72

مزایده

شاهین شهر

نوبت دوم یکباب مغازه مسجد قائمیه شهر گرگاب

1400/06/04

غیرفعال

ورود

73

مزایده

گلپایگان

چندباب منزل مسکونی و مغازه

1400/06/07

غیرفعال

ورود

74

مزایده

شاهین شهر

یک باب مغازه موقوفه مسجد قائمیه

1400/06/17

غیرفعال

ورود

75

مزایده

شاهین شهر

یک باب واحد خدماتی

1400/06/22

غیرفعال

ورود

76

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چند باب واحد تجاری

1400/06/22

غیرفعال

ورود

77

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چند باب واحد تجاری

1400/06/28

غیرفعال

ورود

78

مزایده

گلپایگان

چند باب تجاری

1400/07/15

غیرفعال

ورود

79

مزایده

شاهین شهر

یک باب واحد تجاری موقوفه اهلبیت

1400/07/19

غیرفعال

ورود

80

مزایده

شاهین شهر

یکباب مغازه تجاری

1400/07/19

غیرفعال

ورود

81

مزایده

ناحیه دو اصفهان

چند باب واحد تجاری

1400/08/16

فعال

ورود

82

مزایده

ناحیه یک اصفهان

چندباب واحد تجاری

1400/08/16

فعال

ورود

83

مزایده

شاهین شهر

یک باب دفتر کار

1400/08/13

فعال

ورود

84

مزایده

آران و بیدگل

عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی

1400/08/14

فعال

ورود