• امروز سه شنبه بیست و نهم مرداد 1398 

ردیف

مزایده/مناقصه

شهرستان/بخش

شرح مختصر

مهلت شرکت

وضعیت

فعال/غیرفعال

ورود به صفحه مزایده مناقصه

1

مزایده

نائین

یک باب زائر سرا

1398/05/06

غیرفعال

ورود

2

مزایده

جلگه و جرقویه

یک قطعه زمین کشاورزی

1398/05/03

غیرفعال

ورود

۳

مزایده

اصفهان ناحیه ۱

چند باب تجاری

1398/05/14

غیرفعال

ورود

4

مزایده

نائین

کاروانسرا

1398/05/31

فعال

ورود

5

مزایده

کاشان

کاروانسرا

1398/05/10

غیرفعال

ورود

6

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

7

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

8

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/05

غیرفعال

ورود

9

مزایده

شاهین شهر

زیرزمین

1398/05/05

غیرفعال

ورود

10

مزایده

شاهین شهر

آپارتمان خدماتی

1398/05/28

فعال

ورود

11

مزایده

آران و بیدگل

کاروانسرا

1398/06/14

غیرفعال

ورود

 

12

مزایده

شاهین شهر

آپارتمان خدماتی

1398/05/28

فعال

ورود

13

مزایده

شاهین شهر

مغازه

1398/05/28

فعال

ورود