• امروز یک شنبه بیست و نهم فروردین 1400 

شیوه نامه برگزاری آزمون مرحله دوم طرح سامان دهی داوران مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

صفحه ی اصلی / شیوه نامه برگزاری آزمون مرحله دوم طرح سامان دهی داوران مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران