• امروز پنج شنبه بیست و سوم اردیبهشت  1400 

آگهی مزایده اداره اوقاف شهرستان شاهین شهر در خصوص یکبـاب مغـازه از رقبـات موقوفه مسجدالکریم(علیه السلام)

صفحه ی اصلی / آگهی مزایده اداره اوقاف شهرستان شاهین شهر در خصوص یکبـاب مغـازه از رقبـات موقوفه مسجدالکریم(علیه السلام)


« آگهـــی مزایـــده نوبــــت اول»

اداره اوقاف و امور خیـریه شهرستان شاهین شهـر و میمه در نظر دارد یکبـاب مغـازه از رقبـات موقوفه مسجدالکریم(علیه السلام) واقـع در شاهین شهربلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد را از طریـق مزایـده کتبی و برابر قانون موجـر و مستـاجر مصوب سال 1376و آئین نـامه اجـرائی آن به متقاضیان واجـد شرایط به مـدت یکسال شمسی به اجـاره واگـذار نمـاید.

یکبـاب مغازه با وضعیت موجود به مسـاحت تقریبـی35متر مربع دارای امتیازبرق مجزا وآب مشتـرک مبلـغ اجاره ماهیانه8/000/000 ریـال و مبلـغ 9/600/000ریـال سپـرده شرکت در مزایـده

« شـــروط و تعهـــدات »

1-متقاضیـان شرکـت در مزایـده بایستی ضمـن بازدیـد از محـل تقاضای کتبـی خـود را به انضمـام یک قبـض پرداختـی به مبلغ 9/600/000ریال در وجـه اداره اوقـاف و امـور خیـریه شاهین شهر و میـمه تـا پایـان وقـت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/02/05 در پاکـت در بستـه به دبیر خـانه اداره اوقـاف شاهین شهر تحـویل نماینـد.

2-کمسیـون مزایـده راس ساعـت 9 صبـح روز دوشنبه مـورخ1400/02/06 در محـل اداره اوقاف تشکیل و به پیشنهـادات واصلـه رسیـدگی می نمـاید .

3-کمسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهـادات مبهم و فاقد ضمانت نامه بانکی و یا آنهائی که خـارج از موعد مقرر برسد و مخـالف با شرایط آگهی مزایـده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد داد.

4-مباشرت شخصی برنده در استیفاء منـافع شرط لازم است .

5-برنده مزایـده حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحا حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق به دیگری را ندارد .

6-برنـده مزایـده حـق تغـییر و تبدیـل در مورد اجـاره را نـدارد .

7-در پایان مدت اجـاره مستاجر هیچگونه حـق و حقـوقی در ارتباط با مورد اجـاره را نـدارد.

8- از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی « 12فقـــره چـــک » مدت قرارداد اجاره و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

9-تخلف از هر یک از شرایط منـدرج در سند اجاره موجب اختیار فسـخ در بقیه مدت برای موجـر خواهـد بـود.

10-برنده مزایـده موظف است پس از اعلام نظر کمسیـون مزایده حداکثـر پس از یک هفته نسبت به تنظیم اجاره وفـق قانون موجـر و مستاجر مصوب سال 1376 و آیین نامه آن اقـدام نماید در غیر این صورت موضوع به منـزله انصراف تلقی و ضمن ضبـط سپرده به نفـع موقـوفه برابر مقررات نسبت به تنظیم سنـد اجاره با نفر بعـدی اقدام خواهد شد.

11-کلیه هزینه های برگزاری مزایـده از جمله کارشناسی ، انتشار آگهـی مزایده به عهـده برنده مزایـده خواهد بود.

12-شغـل مورد نظر متقـاضی نبایستی مغـایر با شئـونات اسلامی بـاشد .

13- متقاضیان جهـت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل به این اداره به نشـانی شاهین شهر خیابان نظـامی فرعی 8 شرقـی مراجعـه و یا با تلفن 45245001 تماس حاصـل فرمایند .

اداره اوقـاف و امـور خیـریـه شهرستـان شاهین شهـر و مـیمه