• امروز سه شنبه سی ام شهریور 1400 

آگهی مزایده اداره اوقاف شهرستان لنجان در خصوص اجاره دو باب مغازه از رقبات موقوفات شهر زرین شهر مورد دوم

صفحه ی اصلی / آگهی مزایده اداره اوقاف شهرستان لنجان در خصوص اجاره دو باب مغازه از رقبات موقوفات شهر زرین شهر مورد دوم


آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرائی آن نسبت به واگذاری به اجاره دو  باب مغازه از  رقبات موقوفات به  شرح جدول ذیل  اقدام نماید .

مشخصات رقبات

یک باب مغازه به مساحت 22.95 مترمربع از موقوفه مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در زرین شهر – خیابان مطهری

اجاره بهای پایه  ماهیانه به مبلغ 5،000،000 ریال  و مبلغ ودیعه 20،000،000 ريال

یک باب مغازه به مساحت 25.75 مترمربع از موقوفه مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در زرین شهر – خیابان مطهری

اجاره بهای پایه ماهیانه به مبلغ 5،000،000 ريال و مبلغ ودیعه 20،000،000 ريال

شروط و تعهدات

متقاضیان می بایست درخواست کتبی خود را به طور کامل و واضح به حروف و عدد بدون خط خوردگی به همراه اصل فیش واریزی معادل مبلغ ودیعه اعلامی به صورت پاکت دربسته همراه با قید آدرس دقیق و شماره تماس ثابت و همراه ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 26/04/1400   به دبیرخانه این اداره واقع درزرین شهر بلوار سعدی تحویل و رسید ثبت شده اتوماسیونی دریافت نمایند .

 متقاضیان می توانند جهت دریافت فیش واریزی ودیعه در روزهای اداری به واحد امور مالی این اداره مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ودیعه اقدام نمایند .

کمیسیون مزایده ساعت 30/9 صبح روز یکشنبه مورخه 27/04/1400    تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد نمود .

 کمیسیون مزایده در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد

برنده مزایده موظف است پس از اعلام نظر کمسیون مزایده ظرف مدت سه روز کاری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره نامه وفق قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه آن اقدام نماید . در غیر اینصورت موضوع به منزله انصراف تلقی و ضمن ضبط سپرده به نفع موقوفه ، برابر مقرارات نسبت به واگذاری رقبه اقدام خواهد شد .

 مبلغ ودیعه برابر ضوابط اوقافی در هنگام تنظیم سند اجاره نامه بعنوان قرض الحسنه محاسبه و تا پایان قرارداد در حساب موقوفه باقی خواهد ماند .

سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با نفر اول مزایده ، مسترد خواهد شد

 هزینه انتشار آگهی مزایده و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

مستاجر در پایان مدت اجاره هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با موقوفه ندارد و مکلف به تخلیه و تحویل مورد اجاره بدون هیچ عذر و بهانه به موجر خواهد بود

از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرارداد و تأدیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد.

مزایده به صورت کتبی برگزار خواهد شد و حضور شخص متقاضی در جلسه کمیسیون مزایده الزامی نمی باشد   

 

حسین صفری - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان