• امروز چهارشنبه دوم تیر 1400 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

اداره کل اوقاف استان اصفهان در رسانه ها

میز  خدمت سازمان اوقاف

صفحه آگهی مناقصه و مزایده های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سامانه شکايات

نشریه های الکترونیکی چهل و دومین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در اصفهان

معرفی صفحه اینستاگرام

تبلیغ شبکه اجتماعی بله

تبلیغ شبکه اجتماعی سروش

سیره امام زمان(عج)

سیره امام زمان(عج)

سیره عملی امام مهدی علیه السلام در همان سیره جدش رسول الله صلی الله علیه و آله است. زیرا که ایشان زنده کننده سنت و سیره نبوی در دوران غیبت ودوران ظهور خواهد بود. و این بزرگوار بدون شک آیینه تمامی نمای علمی و عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، که اینک به گوشه ای از سیره عملی آن بزرگوار که از سوی اصحاب و یاران آن حضرت نقل شده اشاره می کنیم.

 یک شنبه 8 فروردین 1400   30  0      


سیره عملی امام زمان(عج) در عصر ظهور

پس از ارائه آنچه که به اختصار در شرح احوالات امام زمان  علیه السّلام  آوردیم، مناسب می دانیم به عنوان حُسْن ختام این مجموعه، بخشی از روایاتی را که درباره سیرت امام زمان  علیه السّلام  پس از ظهور است نقل کنیم. در این باره، آنچه را که استاد محمد رضا حکیمی در کتاب پر ارج «خورشید مغرب» آورده است عیناً نقل کرده و علاوه بر محتوای این کتاب روایات، از قلم ادیبانه استاد نیز بهره می گیریم:

الف) سیرت دینی

 مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  در برابر خداوند و جلال خداوند، فروتن است، همچون عقاب، به هنگامی که بال خویش فرو گشاید و سر به زیر انداخته، از اوج آسمان فرو د آید. مهدی، در برابر جلال خداوند اینسان خاشع و فروتن است. خدا و عظمت خدا، در وجود او متجلی است، و همۀهستی او را در خود فرو برده است. [1]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذرّه ای از حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند. . . مهدی، همواره بیم خداوند را به دل دارد، و به مقام تقرّبی که نزد خدا دارد مغرور نشود. او به دنیا دل نبدد، و سنگی روی سنگ نگذارد. در حکومت او، به احدی بدی نرسد، مگر آنجا که حدّ خدایی جاری گردد. [2]

ب) سیرت خلقی

 مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. مهدی جامه هایی درشتناک پوشد، و نان جو خورد. علم و حلم مهدی از همۀمردمان بیشتر است. مهدی، همنام پیامبر است (محمد)، و خُلق او، خُلق محمدی است. [3]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، در جهان، با مشعل فروزان هدایت سیر کند، و چونان صالحان بزید. [4]

ج) سیرت عملی

 به هنگام رستاخیزِ مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، آنچه هست، دوستی و یگانگی است، تا آنجا که هر کس هر چه نیاز دارد، از آن دیگری بردارد، بی هیچ ممانعتی. [5]در زمان مهدی، مؤمنان در معاملات از یکدیگر سود نگیرند. [6] کینه ها از دل ها بیرون رود، و همه جا را آسایش و امنیت فرا گیرد. [7]مهدی، بخشنده است، و بی دریغ، مال و خواسته، به این و آن دهد. نسبت به عمّال و کارگزاران و مأموران دولت خویش بسیار سخت گیر باشد، و با ناتوانان ومستمندان، بسیار دل رحم و مهربان. [8]

علامة المهدی، أن یکونَ شدیداً عَلَی العُمّال، جَواداً بِالمال، رَحیماً بِالمَساکین. [9]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، در رفتار چنان است که گویی با دست خود، کره و عسل، به دهان مسکینان می نهد. [10] مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، چونان امیر المؤمنین  علیه السّلام  زندگی کند، نان خشک بخورد، و با پارسایی بِزید. [11]

ه) سیرت سیاسی

 به هنگام حکومتِ مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، حکومت جبّاران و مستبکران، و نفوذ سیاسی منافقان و خائنان نابود گردد. [19]شهر مکه، قبلۀمسلمین، مرکز حرکت انقلابی مهدی شود. نخستین افراد قیامِ او، در آن شهر، گرد آیند، و در آنجا به او بپیوندند. مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار اَنطاکیه، تابوت سکینه را بیرون آورد، نسخۀاصلی تورات و انجیل در آن است. و بدین گونه در میان اهل تورات با تورات، و در میان اهل انجیل با انجیل حکم کند، و آنان را به متابعتِ خویش فرا خواند. برخی به او بگروند. [20]

با دیگران جنگ کند، و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی (چه از اهل کتاب و چه از دیگر مسلک ها و مرام ها) باقی نماند، و دیگر هیچ سیاستی و حکومتی، جز حکومت حقّۀاسلامی و سیاست عادلۀقرآنی، در جهان جریان نیابد. بدین گونه حکومت مهدی، شرق و غرب عالم را فرا گیرد. عیسی  علیه السّلام  از آسمان فرود آید، و پشت سر مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  نماز گزارد، و فریاد زند که: «درِ بیت المقدس را باز کنید!» در را باز کنند. در این میان، دَجّال با هفتاد هزار یهودی مسلح پدیدار شود. . . و چون عیسی آهنگ کشتن دجال کند، دجال بگریزد. عیسی بگوید: من تو را با یک ضربت بکشم و چنین شود. او را بگیرد و بکشد. یهودیان در گوشه و کنار، و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری پنهان شوند. اما همه چیز به سخن آید و بانگ بردارد: ای بندۀمسلمان خدا، اینجا یک یهودی است بیا و او را بکش. [21]

و این چنین جهان از وجود یهودی پاک گردد. آری، چون مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  قیام کند، زمینی نماند، مگر این که در آنجا گلبانگ محمدی: «أشهَدُ أن لا إله إلاّ الله، وَ أشهَدُ أنَّ مَحَمَّداً رَسولُ الله» بلند گردد. [22]

و) سیرت تربیتی

 در زمان حکومت مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، به همۀمردم، حکمت و علم بیاموزند، تا آنجا که زنان در خانه ها، با کتاب خدا و سُنّتِ پیامبر، قضاوت کنند. [23] در آن روزگار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی، به تأیید الهی، خردهای مردمان را به کمال رساند، و در دل همگان فرزانگی پدید آورد. [24] در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت از شیعه برطرف گردد، و دل های آنان چون پاره های پولاد شود. یک مرد، به نیرو، چون چهل مرد باشد. و حکومت و سروری روی زمین به دست آنان افتد. [25]

ز) سیرت اجتماعی

 چون مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، درآید  پس از سختی ها که افتد، و جنگ ها که رَوَد  ظلم و ستم را براندازد، و سراسر زمین را از عدل و داد بپا کند. هیچ جای در زمین باقی نماند، مگر این که از برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود، حتی جانواران و گیاهان نیز از این برکت و عدالت و داد و نکویی بهره مند گردند. [26] و همۀمردم، در زمان مهدی، توانگر و بی نیاز شوند. [27]

عدالت مهدی چنان باشد، که بر هیچ کس، در هیچ چیز، به هیچ گونه، ستمی نرود. نخستین نشانۀعدل او آن است که سخنگویان حکومت او، در مکه، فریاد زنند: «هر کس نماز فریضۀخویش را، در کنار حَجَر الأسود و محل طواف، خوانده است، اکنون می خواهد نماز نافله بخواند، به کناری رود، تا حق کسی پایمال نگردد، و هر کس می خواهد نماز فریضه بخواند، بیاید و بخواند. »[28]

ح) سیرت مالی

 همۀاموال جهان، در نزد مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین. آنگاه مهدی به مردمان بگوید: «بیایید! و این اموال را بگیرید! اینها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آنها، قطع رَحِم کردید و خویشان خود را رنجاندید، خون های بناحق ریختید، و مرتکب گناهان شدید. بیایید و بگیرید!»پس دست به عطا گشاید، چنان که تا آن روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد. [29]در زمان مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، زمین محصول بسیار دهد، و مال و خواسته همی خرمن شود. هر کس نزد مهدی آید و گوید: «به من مالی ده!»، مهدی بی درنگ بگوید: «بگیر». [30]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، اموال را، به صورت مساوی، میان همگان تقسیم کند. [31] و کسی را بر کسی امتیاز ندهد. [32]

ط) سیرت اصلاحی

 مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، فریادرسی است، که خداوند او را بفرستد، تا به فریاد مردم عالم برسد. در روزگار او، همگان، به رفاه و آسایش و وفور نعمتی بی مانند دست یابند، حتی چهارپایان فراوان گردند، و یا دیگر جانواران، خوش و آسوده باشند. زمین گیاهان بسیار رویاند. آب نهرها فراوان شود. گنج ها و دفینه های زمین و دیگر معادن استخراج گردد. [33] در زمان مهدی، آتش فتنه ها و آشوب ها بیفسرد، رسم ستم و شبیخون و غارتگری برافتد، و جنگ ها از میان برود. [34]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، مردم جهان را، از آشوبی بزرگ و همه گیر و سردرگُم نجات بخشد. [35]

در جهان، جای ویرانی نماند، مگر آن که مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف  آنجا را آباد سازد. [36]یاران قائم به سراسر جهان پا نهند، و همه جا قدرت را در دست گیرند. همه کس و همه چیز مطیع آنان شوند، حتی درندگان صحرا و مرغان شکاری، همه و همه، رضا و خشنودی آنان را بطلبند. شادی و شادمانی یافتن به این پیام آوردنِ دین و صلاح و عدالت، تا بدانجاست که قطعه ای از زمین بر قطعه ای دیگر مباهات کند که یکی از یاران مهدی بر آنجا پا نهاده است. [37] هر یک از یاران قائم، به نیرو، چون چهل مرد باشد، و دل آنان، مانندِ پاره های پولاد. اگر کوه هایی از آهن بر سر راه آنان پیدا شود، آنها را بشکافند. یاران قائم، شمشیرهای خویش را بر زمین ننهند، تا این که خدای عزوجل راضی شود «لایکفُّونَ سُیوفَهُم، حَتّی یرْضَی اللهُ عزَّوَجلَّ. »[38]

آری، هنگامی که جهان را فتنه و آشوب آکنده سازد، و همه جا را غارتگری و فساد و ستم بپوشد، خداوند مصلح بزرگ را بفرستد، تا دژهای ضلالت و گمراهی را از هم فرو پاشد، و فروغ توحید و انسانیت و عدالت را، در دل های تاریک و سنگ شده، بتاباند. [39] و سرانجام، دربارۀسیرت اصلاحی مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، به سخنان علی  علیه السّلام  می رسیم، در «نهج البلاغه»: شهادت پدر، در حق پسر: «چون مهدی درآید، هوا پرستی را به خدا پرستی باز گرداند، پس از آن که خدا پرستی را به هوا پرستی باز گردانده باشند. رأی ها و نظرها و افکار را به قرآن باز گرداند. پس از آن که قرآن را به رأی ها و نظرها و افکار خود باز گردانده باشند. . . او عُمّال و کارگزاران را مؤاخذه کند. زمین آنچه را در اعماق خویش دارد برای وی بیرون دهد، و همۀامکانات و برکات خویش را در اختیار او گذارد. آنگاه است که مهدی به شما نشان دهد که سیرت عدل کدام است، و زنده کردنِ کتاب و سُنّت چیست؟». [40]

ی) سیرت قضایی

 در قضاوت ها و احکام مهدی، و در حکومت وی، سر سوزنی ظلم و بیداد بر کسی نرود، و رنجی بر دلی ننشیند. [41]مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف ، بر طبق احکام خالص دینی (بدون توجه به آراء و افکار دیگران و فُقها و علمای مذاهب)، حکم و حکومت کند. [42]مهدی، میزان عدل را، در میان مردم نهد، و بدین گونه هیچ کس نتواند به د یگری ستمی کند. [43]مهدی، قضاوتی جدید آورد. . . [44] مهدی، به حکم داود و آلِ داود حکم کند، و از مردم بَینه و شاهد نطلبد. شیخ مفید، می گوید: «چون قائمِ آلِ محمد  علیه السّلام  قیام کند، مانندِ حضرت داود  علیه السّلام ، یعنی بر حسب باطن، قضاوت کند، و بی هیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام کند، و او بر طبق الهام الهی حکم کند. مهدی، نقشه های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. مهدی، دوست و دشمنِ خود را، با نگاه، بشناسد
. »
انتهای مقاله//

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین مقالات